مشخصات پروژه‌های جهاد دریا


ردیفنام پروژه

استان محل اجرا

نوع پيمان

کارفرما

مشاور

شماره قرارداد

تاریخ قرارداد

1
عمليات پاكسازي ولايروبي ايران بندر
سيستان و بلوچستانعمرانیهيئت سه نفريمهندسين مشاورايران ندكوپورت
1451-573071/12/26
2لايروبي خور جاسك
هرمزگانعمرانیشركت سهامي شيلات ايران
مهندسين مشاور سازه پردازي
6259/م ف
72/07/17
3عمليات لايروبي حوضچه بندر پزم
سيستان و بلوچستانعمرانیشركت سهامي شيلات ايران
مهندسين مشاوردريا سازه903/م ف
73/02/07
4لايروبي مسن(قشم)
هرمزگاننظامیفرماندهي مهندسي دريايي سپاه پاسداران
--74/11/21
5لايروبي بندر صيادي رمين
سيستان و بلوچستانعمرانیشركت سهامي شيلات ايران
مهندسين مشاوردريا سازه9630/م ف
74/11/03
6لايروبي حوضچه بندرابوموسي
هرمزگانعمرانیمعاونت ساخت و توسعه بنادر و فرودگاههامهندسين مشاور سازه پردازي627-9630/91
74/12/26
7لايروبي بندر صيادي عامري
بوشهرعمرانیشركت سهامي شيلات ايران
مهندسين مشاورتهران بركلي3250/م ف
75/04/23
8احداث اسكله تنب بزرگ
------
9لايروبي ريشهر
بوشهرنظامیمعاونت مهندسي ندسا
-274/ 50/م/د
75/11/01
10احداث سكوي راهنمايان خورموسي
خوزستانغیر عمرانیاداره كل بنادر و كشتيراني استان خوزستان
عمران ايران27.27724
76/06/26
11لايروبي بندر صيادي كلاهي
هرمزگانعمرانیشركت سهامي شيلات ايران
مهندسين مشاورتهران بركلي8432/م ف
77/11/14
12تعميرات بيكن‌هاي خور موسي
خوزستانغیر عمرانیاداره كل بنادر و كشتيراني استان خوزستان
-50.23802
79/08/16
13لايروبي بندر رمين
سيستان و بلوچستانعمرانیشركت سهامي شيلات ايران
جهاد تحقيقات آب و آبخيز داري6634/م ف
79/12/09
14حفاظت شيب ساحلي مقابل سردخانه جزيره ابو موسي
هرمزگانعمرانیمعاونت ساخت و توسعه بنادر و فرودگاههامهندسين مشاور سازه پردازي61.6681
80/11/01
15پروژه اسکله بندر صيادي كنگ
هرمزگانعمرانیشركت سهامي شيلات ايرانمهندسين مشاور سازه پردازي6271/م ف
79/11/25
16پروژه عمليات اجرايي تكميلي بندر صيادي رمين
سيستان و بلوچستانعمرانیشركت سهامي شيلات ايرانجهاد تحقيقات آب و آبخيز داري86630/م ف
81/10/21
17اسكله شمع و عرشه آبادن
خوزستانغیر عمرانیاداره كل بنادر و كشتيراني استان خوزستانمهندسين مشاور سكو50.32791
81/08/11
18احداث اسكله هاي تفريحي و پلاژ بانوان جزیره كيش
هرمزگانغیر عمرانیشركت عمران و خدمات شهري كيشمهندسين مشاورفرا دريا عرشه5/110/1288
82/04/28
19احداث فونداسيونهاي دکل V.T.Sجزیره کیش
هرمزگانغیر عمرانیاداره كل بنادر و كشتيراني استان هرمزگانعمران ايران914/ پ12/5
84/03/01
20احداث اسكله تفريحي بلوار دريا جزیره کیش
هرمزگانغیر عمرانیشركت عمران و خدمات شهري كيشمهندسين مشاور فرا دريا عرشه60251.4
83/08/07
21محوطه سازی اراضی الحاقی بندر آبادان خوزستانغیر عمرانیاداره كل بنادر و كشتيراني استان خوزستانمهندسين مشاور شیبراهه بندر12715/ص14
84/07/30
22احداث اسكله پایانه کوثر بندر بوشهربوشهرغیر عمرانیاداره كل بنادر و كشتيراني استان بوشهرمهندسين مشاور سازه پردازي3973/ص18

85/03/23

23ساخت اسکله های شناورمسافری وکاپوتاژی بندرشهید باهنرهرمزگانغیر عمرانیاداره بندر و كشتيراني شهید باهنرمهندسين مشاور سازه پردازي3976/ص1985/08/17
24احداث اسکله ها و ساختمانهای پشتیبانی بندر صیادی درگهانهرمزگانعمرانیاداره كل شیلات استان هرمزگانمهندسين مشاور سازه پردازي2/21/4988/02/27
25بازسازی اسکله های k3 تا k6 پایگاه منطقه یکم نداجاهرمزگانعمرانیمعاونت مهندسی و پدافند غیر عامل نداجامهندسین مشاور دریا بندر4852.300
88/04/31
26احداث اسکله امور دریایی و ترمیم اسکله های 8و9 بندر خرمشهرخوزستانغیر عمرانیاداره كل بندر و دریانوردی خرمشهرمهندسین مشاور تدبیر ساحل پارس14252/ص16
89/12/26
27احداث بندر صیادی آبادان
خوزستانعمرانیسازمان شیلات ایرانمهندسين مشاور سكو32878/م ف
90/09/08
28مهندسی تفصیلی ،خرید کالا و اجرای پروژه پایانه ذخیره سازی و صادرات فرآورده های نفتی مجتمع بندری امام خمینی اراضی پشتیبانی قطعه 59Aخوزستانغیر عمرانیشرکت نفت ،گاز و انرژی کیسونEPCKOGC-BITF-93-0006
93/01/16
29بخش دريايي پروژه مخازن نفت قشمهرمزگانغیر عمرانیشرکت سرمایه گذاری نفت قشمEPCQOIC-92/203-3
92/12/18
30احداث اسکله و عرشه بتنی فریدون کنار
مازندرانعمرانیفرماندهی دریابانی استان مازندرانمهندسین مشاور آساراب47/3517/1503/5/5000
93/05/29
31تعميرات اساسی اسکله های 4 پست بندر خرمشهرخوزستانغیر عمرانیاداره كل بندر و دریانوردی خرمشهرمهندسين مشاور سكو15317/ص16
94/12/26
32ترمیم و بازسازی اسکله های بندر پتروشیمی ماهشهرخوزستانغیر عمرانیشرکت ملی صنایع پتروشیمیمهندسین مشاور تدبیر ساحل پارسپ ص1-3/1033/125
96/05/31
فهرست