فنی و مهندسی

خدمات شرکت جهاد دریا

فنی و مهندسی

واحد فنی و مهندسی شركت جهاد دریا از نیروهای كارشناسی كيفي در زمینه تخصص‌های مختلف مهندسی برخوردار است. این واحد داراي نیروهای كارشناسی برای اجرای سازه های دریایی مي‌باشد. از جمله فعالیت های این واحد ارزیابی طرح ها و مناقصات و ارایه پیشنهادات فنی به كارفرمایان می باشد. واحد فنی و مهندسی با استقرار در دفتر مركزی و مناطق عملیاتی مسئولیت مراحل واگذاری مناقصه، ارزشیابی پیمانكاران، تحویل زمین و پشتیبانی فنی مهندسی پروژه های در دست اجرای شركت را بر عهده دارد. بررسی صورت وضعیت پیمانكاران فرعی و مستند سازی پروژه ها و بررسی مشخصات فنی مصالح و تجهیزات مورد استفاده پروژه ها نیز از وظایف واحد فنی و مهندسی است.

شركت در حال گسترش توانايي‌های خود در زمينه انجام مهندسی پایه و تفصیلی است تا بطور موثر در انجام پروژه‌های جديد ساحلی و فراساحلی بصورت طرح و اجرا مشاركت كند.

فهرست