شرکت جهاد دریا به عنوان یک پیمانکار اجرایی دارای نظام مدیریت پروژه شامل برنامه ریزی فعالیت‌ها و منابع و کنترل پروژه است. این شرکت برای اجرای پروژه ها از منابع داخلی خود استفاده نموده و یا فعالیت ها و خدمات را به پیمانکاران ذیصلاح واگذار می‌کند. شرکت از سابقه طولانی در زمینه انجام پروژه بصورت پیمانکاری برخوردار است و با اجرای موفق پروژه های خود موفق به اخذ تاییدیه و رضایتنامه از کارفرمایان مختلف گردیده است.