مدیریت پروژه

خدمات شرکت جهاد دریا

مدیریت پروژه

شركت جهاد دریا به عنوان يك پيمانكار اجرايي دارای نظام مدیریت پروژه شامل برنامه ريزي فعاليت‌ها و منابع و كنترل پروژه است. اين شركت براي اجراي پروژه ها از منابع داخلی خود استفاده نموده و يا فعالیت ها و خدمات را به پیمانكاران ذیصلاح واگذار مي‌كند. شركت از سابقه طولانی در زمینه انجام پروژه بصورت پیمانكاری برخوردار است و با اجراي موفق پروژه هاي خود موفق به اخذ تاييديه و رضايتنامه از كارفرمايان مختلف گرديده است.

فهرست