شرکت جهاد دریا از امکانات دفتری لازم برای هدایت و انجام عملیات ستادی و اجرایی برخوردار است. شرکت بر استفاده از آخرین فناوری های روز اطلاعات و ارتباطات تکیه دارد.