شرکت جهاد دریا از نیروی انسانی کیفی و متخصص در دفتر مرکزی برخوردار است که مسئولیت انجام فعالیت های ستادی را به عهده دارند. در کارگاه ها حسب نیاز پروژه ها از نیروی انسانی متغیر بهره برداری می‌شود. شرکت در حوزه نیروی انسانی سیاست نگهداری و ارتقای نیروی انسانی شاغل و جذب نیروی کارآمد و کیفی را دنبال می‌کند. مدیریت منابع انسانی مسئولیت برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی در حوزه های مختلف تخصصی و مدیریتی را برای کارکنان و مدیران به عهده دارد. کارکنان نیز به یادگیری فردی و سازمانی پایبند هستند تا موجبات اعتلای هر چه بیشتر شرکت را فراهم کنند. نیروی انسانی شرکت بر اساس نمودار سازمانی کلان شرکت در بخش های مختلف ستادی و عملیاتی مشغول به کار هستند.