واحد فنی و مهندسی شرکت جهاد دریا از نیروهای کارشناسی کیفی در زمینه تخصص‌های مختلف مهندسی برخوردار است. این واحد دارای نیروهای کارشناسی برای اجرای سازه های دریایی می‌باشد. از جمله فعالیت های این واحد ارزیابی طرح ها و مناقصات و ارایه پیشنهادات فنی به کارفرمایان می باشد. واحد فنی و مهندسی با استقرار در دفتر مرکزی و مناطق عملیاتی مسئولیت مراحل واگذاری مناقصه، ارزشیابی پیمانکاران، تحویل زمین و پشتیبانی فنی مهندسی پروژه های در دست اجرای شرکت را بر عهده دارد. بررسی صورت وضعیت پیمانکاران فرعی و مستند سازی پروژه ها و بررسی مشخصات فنی مصالح و تجهیزات مورد استفاده پروژه ها نیز از وظایف واحد فنی و مهندسی است.

شرکت در حال گسترش توانایی‌های خود در زمینه انجام مهندسی پایه و تفصیلی است تا بطور موثر در انجام پروژه‌های جدید ساحلی و فراساحلی بصورت طرح و اجرا ( EPC) مشارکت کند.