گواهینامه HSE-MS

صادرکننده: KQR

تاریخ صدور: ۲۰۱۴/۱۲/۳

صادرکننده: ISC

تاریخ صدور: ۲۰۱۴/۱۲/۳

گواهینامه ISO 9001:2008

صادرکننده: KQR

تاریخ صدور: ۲۰۱۴/۱۲/۳

صادرکننده: ISC

تاریخ صدور: ۲۰۱۴/۱۲/۳

گواهینامه ISO 14001:2004

صادرکننده: KQR

تاریخ صدور: ۲۰۱۴/۱۲/۳

صادرکننده: ISC

تاریخ صدور: ۲۰۱۴/۱۲/۳

گواهینامه OHSAS 18001:2007

صادرکننده: KQR

تاریخ صدور: ۲۰۱۴/۱۲/۳

صادرکننده: ISC

تاریخ صدور: ۲۰۱۴/۱۲/۳

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری پایه یک آب زیررشته سازه‌های دریایی و پایه پنج رشته ساختمان و ابنیه

صادرکننده: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۰۱/۱۸