تاییدیه کارفرما برای انجام پروژه احداث اسکله کوثر- قرارداد شماره ۳۹۷۳/ص ۱۸ مورخ ۸۵/۳/۲۳

تاییدیه کارفرما برای انجام پروژه ساخت تجهیزات دریایی اسکله‌های مسافربری و کاپوتاژی در بندر شهید باهنر- قرارداد شماره ۳۹۷۶ مورخ ۸۵/۸/۱۷

تاییدیه کارفرما برای انجام پروژه محوطه سازی زمین های الحاقی بندر آبادان- قرارداد شماره ۱۲۷۱۵/ص ۱۴ مورخ ۸۴/۷/۳۰

تاییدیه کارفرما برای انجام پروژه اسکله شمع و عرشه آبادان- قرارداد شماره ۳۲۷۹۱/۵۰ مورخ ۸۱/۸/۱۱

تاییدیه کارفرما برای انجام پروژه پلاژ و اسکله تفریحی کیش- قراداد شماره ۱۲۸۸ مورخ ۲۸/۴/۸۲ و قرارداد شماره ۴/۶۰۲۵۱ مورخ ۸۳/۸/۷

تاییدیه کارفرما برای انجام پروژه های بنادر صیادی کنگ و رمین شیلات- قراردادهای مورخ ۷۹/۱۲/۹ و ۷۹/۱۱/۲۵

تاییدیه کارفرما برای انجام پروژه سکوی ایستگاه راهنمایان بندر امام خمینی- قرارداد مورخ ۷۶/۶/۲۶